Català      Castellano     Euskara

Ampliar a democracia para facer fronte á emerxencia climática

Con este manifesto chamamos a todo o país a liderar colectivamente a transición ecolóxica e enerxética xusta superada na democracia. Emprazamos á sociedade civil, aos partidos políticos democráticos, e ao futuro Goberno nacido das urnas, a apropiarnos da ambición das Asembleas Cidadás para superar a polarización que bloquea a acción climática.

Pancarta DPEC

A nosa democracia ten por diante un reto sen precedentes: actuar de acordo co consenso científico sobre o clima para construír unha transición ecolóxica xusta.

Malia o auxe dos discursos negacionistas, retardistas e escépticos, a acción para a transición ecolóxica é hoxe máis posible que nunca:

as medidas de resposta ao cambio climático son apoiadas pola inmensa maioría da cidadanía española.

E, sen embargo, esa mesma maioría considera que non se lle está dando a importancia necesaria á principal ameaza que enfronta a humanidade.

Os Gobernos, independentemente do seu signo político, están lonxe de atopar unha vía efectiva para dar saída á parálise que impediu cumprir co principal obxectivo do Acordo de París:

limitar a 1,5 º C o aumento das temperaturas globais do noso planeta.

E, ao mesmo tempo, construír a “transición xusta” que recomenda a comunidade científica internacional no último informe do Panel Intergobernamental do Cambio Climático (IPCC).

Non é de estrañar, por tanto, que o secretario xeral das Nacións Unidas senten a gravidade da situación descrita no informe nestas palabras: “calquera atraso comenta mortes; non obstante, as solucións de inmediata aplicación seguen estando ao alcance da nosa man.

Herdanza do ímpetu das mobilizacións masivas ocorridas en 2018 durante a “ola de protestas mundiais polo clima”, a participación cidadá na toma de decisións entra en escena como un factor clave para acelerar e garantir transicións ecolóxicas eficaces, rápidas e socialmente xustas.

En sintonía, o Consello de Europa recoñeceu en 2021 as asembleas cidadás por sorteo como un medio de transformación ecolóxica profunda para as nosas sociedades. De igual modo, o IPCC sostén no seu último informe que os procesos participativos son esenciais e insta ós gobernos a integralos en tódolos niveis da acción climática.

Democracia por el clima

As recentes experiencias internacionais en democracia deliberativa, a través da fórmula das Asembleas Cidadás, destacan por dous motivos:

toman decisións enormemente complexas grazas ao persoal científico experto posto á súa disposición

polarización respectando a diversidade da sociedade do país ao ser convocadas mediante un sorteo representativo en termos de xénero, idade, educación, diferencias socioeconómicas e distribución xeográfica.

É dicir, as asembleas cidadás xeran unha visión compartida, liberada da influencia directa de lobbies e grupos de presión, que ademais está basada na ciencia.

Declaración ante a emerxencia climática e ambiental

Neste contexto, o 21 de xaneiro de 2020, froito do clamor social e o consenso maioritario da comunidade científica, o Goberno español emitiu unha Declaración sobre a emerxencia climática e ambiental na cal adquiriu o compromiso de celebrar a súa primeira Asemblea Cidadá do Clima

Cambio_climatico_emergencia

Tras experiencias similares en Reino Unido e Francia, en España reuniuse por sorteo a 100 persoas para responder á pregunta

Unha España máis segura e xusta ante o cambio climático, ¿cómo o facemos?

Despois de máis de medio ano de traballo, e malia as carencias organizativas e de difusión do proceso, en xuño de 2022 a Asemblea Cidadá presentou 172 recomendacións, aprobado con a apoio mínimo do 87%, co obxectivo de loitar contra o quecemento global con políticas transversais.

Porén, a case dous anos do inicio das súas deliberacións, estas ambiciosas continúan invisibilizadas e sepultadas polas autoridades e os poderes públicos. En consecuencia, denunciamos con preocupación que o Goberno decidise abandonar un dos máis importantes compromisos inaugurais da recén finalizada lexislatura: a democracia climática e a xustiza ambiental que son agora unha emerxencia vital para toda a sociedade española.

Apelamos

Este ano electoral, no que o noso país sofre unha seca extrema e o Parque Nacional de Doñana encamíñase a un punto de non retorno, as persoas e organizacións asinantes deste manifesto facemos coa mirada posta na necesidade de conseguir unha acción segura, rápida e efectiva contra o cambio climático e cara á transición enerxética.

Chamamos a referendar esta acción a través dun Pacto de Estado para blindala de vaivens partidistas e tomar o exemplo da capacidade de acordo alcanzada na Asemblea Cidadá

 Este pacto terá que recoller unha reforma fiscal verde, o principio de que ningunha partida orzamentaria dane o ambiente e o compromiso cun control cidadán que poida garantir unha transición enerxética xusta.

Medio_ambiente

Necesitamos para iso aumentar a ambición e o compromiso, a escala multinivel, do conxunto de administracións públicas, pero tamén novas xeramentas democráticas para lograr grandes consensos e impulsar accións decididas fronte á crise climática.

En palabras de Latour, necesitamos “unha nova soberanía vinculada ao proxecto de reparar as condicións de habitabilidade que foron devastadas”.

Pódese e débese pensar a longo prazo como comunidade, e, pola súa vez, organiza-la acción pública coa urxencia que require a emerxencia climática.

 

As asembleas Cidadás deben crecer, fortalecerse e multiplicarse a nivel autonómico, local e sectorial como estamos vendo en diferentes territorios como Gipuzkoa,Mallorca,Barcelona e La Palma. Deben instalarse como órgano de goberno permanente seguindo o modelo da Rexión de Bruxelas.

Asina a petición

As persoas e organizacións asinantes coincidimos na importancia de difundir o informe da asemblea cidadá para o Clima e en propiciar un debate público informado respecto ás súas recomendacións, sobre as cal podemos ter distintos posicionamentos. Ás portas das eleccións xerais do 23J e da Presidencia Española da Unión Europea

chamamos ao noso país a liderar a nivel Europeo a democracia deliberativa con un Pacto de Estado Ecolóxico para facer fronte á emerxencia climática.

Para lanzar este debate público informado, expoñemos aquí unha breve fotografía do informe final da Asemblea Cidadá para o Clima. Facemos a partir das cinco Áreas de Vida e Sociedade nas que se plasmaron as súas recomendacións: consumo; alimentación e usos de solo; comunidades, saúde e coidados; e ecosistemas.

Consumo

Co fin de combater o deficiente modelo de consumo, responsable de ser unha das maiores fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro, A Asemblea Cidadá propón dous tipos de medidas: por un lado, traballar desde a educación e a sensibilización mediante a adaptación dos currículos educativos en tódolos niveis, a mellora da etiquetaxe de productos e a concienciación sobre o concepto de decrecemento . Por outro lado, aumenta-los estándares de eficiencia térmica na industria da construcción, electrifica-lo transporte de mercadorías e facilita-lo autoconsumo e o consumo de proximidade.

Consumo

Co obxectivo de combater o deficiente modelo de consumo, responsable de ser unha das maiores fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro, a Asemblea Cidadá propón dous tipos de medidas

Por unha banda, traballar desde a educación e a concienciación adaptando os currículos educativos a todos os niveis, mellorando a etiquetaxe dos produtos e concienciando sobre o concepto de decrecemento

Por outra banda, o aumento das normas de eficiencia térmica na industria da construción, a electrificación do transporte de mercadorías e a facilitación do autoconsumo e o consumo de proximidade.

alimentacion

A Asemblea Cidadá insiste na necesidade dun novo sistema agroalimentario basado na soberanía alimentaria. Iso implica, ademais, recoñecer a alimentación como un dereito que garante a produción local, sustenible, ecolóxica, económica e socialmente adaptada ás circunstancias socioculturais do territorio. Deste xeito, as recomendacións pasan por promover políticas públicas de prevención e redución do impacto ambiental do sistema alimentario, facendo hincapé na desigual responsabilidade de persoas e empresas mediante políticas que sancionen e penalicen as súas malas prácticas. Nesa mesma senda, promóvese incentivar fiscalmente ao sector agroecolóxico extensivo e diminuír a gandaría industrial ata o fin progresivo das macrogranxas.

alimentacion

A Asemblea Cidadá insiste na necesidade dun novo sistema agroalimentario baseado na soberanía alimentaria. Isto implica tamén o recoñecemento da alimentación como un dereito que garante a produción local, sustentable, ecolóxica, económica e social adaptada ás circunstancias socioculturais do territorio. 

Deste xeito, as recomendacións pasan pola promoción das políticas públicas para previr e reducir o impacto ambiental do sistema alimentario, facendo fincapé na desigual responsabilidade das persoas e das empresas a través de políticas que sancionen e penalicen as súas malas prácticas. 

Neste mesmo sentido, promóvense incentivos fiscais para o sector agroecolóxico en extensivo e a diminución da gandería industrial ata o progresivo final das macrogranxas.

salud

Con respecto á mobilidade, a Asemblea Cidadá recomenda “reestruturar e mellorar a mobilidade sustentable con infraestruturas de transporte público eficiente e non contaminante” e potenciar o seu uso “para que chegue a todos os sitios (sobre todo, ao ámbito rural)” e, pola súa vez, peonalizar o centro das cidades, reducir a utilización do coche e minimizar os voos nacionais en favor de priorizar o tren. Dadas as tensións migratorias internas ás que se enfronta a España Vaciada, aconsella tamén buscar concordancias entre a migración e o aproveitamento das infraestruturas existentes, tales como vivendas ou terras actualmente sen uso.

Cada vez son máis evidentes os efectos que a crise climática ten na saúde da poboación. Novas pandemias, deficiencia do aire, desertización e ecocidios que traerán hambrunas, ecoansiedade, problemas respiratorios, golpes de calor e outras doenzas. Ante esta situación encoméndaselles ás administracións públicas reforza-la atención primaria e impulsar un enfoque integral de saúde fronte ó cambio climático. Todo iso acompañado de políticas de coidados que garanten a resiliencia dos sistemas socioeconómicos, a xustiza e a equidade, co obxectivo último de non deixar a ninguén atrás.

salud

En canto á mobilidade, a Asemblea Cidadá recomenda “reestruturar e mellorar a mobilidade sostible con infraestruturas de transporte público eficientes e limpas” e potenciar o seu uso “para que chegue a todos os sitios (especialmente, ás zonas rurais)” e, á súa vez, peonilizar o centro das cidades, reducir o uso dos coches e minimizar os voos domésticos en favor de priorizar o tren. 

Dadas as tensións migratorias internas ás que se enfronta a España Baleirada, tamén é aconsellable buscar concordancias entre a migración e o uso das infraestruturas existentes, como a vivenda ou o terreo actualmente sen uso.

Os efectos que a crise climática ten na saúde da poboación son cada vez máis evidentes. Novas pandemias, mala calidade do aire, desertización e ecocidios que traerán fame, ecoansiedade, problemas respiratorios, golpes de calor e outras doenzas. Ante esta situación, encoméndaselle ás administracións públicas reforzaren a atención primaria e promoveren un enfoque integral da saúde fronte ao cambio climático. Todo isto acompañado de políticas de atención que garantan a resiliencia dos sistemas socioeconómicos, a xustiza e a equidade, co obxectivo último de non deixar ninguén atrás.

trabajo

No ámbito laboral, a Asemblea Cidadá recomenda que as infraestruturas e centros de traballo garantan medidas para reducir os custos e riscos dos cada vez máis frecuentes fenómenos meteorolóxicos extremos. Así mesmo, o centro de traballo preséntase como un espazo clave para a redución do consumo de enerxía: coa promoción de zonas ambientalmente máis favorables, o deseño de novos centros que contribúan á descarbonización e o impulso da dixitalización, sen deixar de considera-lo impacto ambiental das novas tecnoloxías.

Ademais, son de destacar outras medidas que favorecen a repartición equitativa dos labores de coidado, as cal repercuten directamente sobre a saúde e o benestar da poboación, como o son a redución da xornada laboral, o reforzo do teletraballo cando sexa posible, o estímulo da economía social e cooperativa, o fomento do emprego en sectores emerxentes de conservación e transición, ou a incorporación de principios climáticos nos convenios colectivos.

trabajo

No ámbito laboral, a Asemblea Cidadá recomenda que as infraestruturas e os centros de traballo garantan medidas para reducir os custos e riscos dos fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis frecuentes. Así mesmo, o lugar de traballo preséntase como un espazo clave para a redución do consumo enerxético: coa promoción de zonas máis respectuosas co medio ambiente, o deseño de novos centros que contribúan á descarbonización e á promoción da dixitalización, considerando ao mesmo tempo o impacto ambiental das novas tecnoloxías.

Ademais, cómpre destacar outras medidas que favorecen a distribución equitativa do traballo asistencial, que teñen un impacto directo na saúde e no benestar da poboación, como a redución da xornada laboral,  o reforzo do teletraballo cando sexa posible, a estimulación da economía social e cooperativa, a promoción do emprego en sectores emerxentes de conservación e transición, ou a incorporación dos principios climáticos nos convenios colectivos.

ecosistemas

A Asemblea Cidadá insta a traballar en plans e programas de conservación concretos para os ecosistemas e as especies animais e vexetais que sofren as peores consecuencias do cambio climático, e ir máis alá da conservación a través da restauración dos principais ecosistemas do país. Reitera, así mesmo, a urxencia da transición enerxética, que se terá que realizar con base en enerxías renovables, con estratexias máis ambiciosas de aforro e eficiencia, e coa implicación de tódolos axentes sociais. Tal é así que fronte ao “sistema actual que beneficiou desmesuradamente a certas empresas”, esíxese a implantación dun modelo enerxético con control público e a elaboración dunha planificación territorial vinculante respectuosa co patrimonio natural e a biodiversidade en todas as fases da súa vida útil, incluído o seu desmantelamento.

Con todo, cabe salientar aquelas recomendacións destinadas a mellorar a aplicación da lexislación de protección ambiental con medidas tales como mellorar a formación laboral, o aumento do orzamento e os medios, ou a tipificación do ecocidio como delito tanto a nivel nacional como internacional.

ecosistemas

A Asemblea Cidadá insta a traballar en plans e programas concretos de conservación dos ecosistemas e especies animais e vexetais que sofren as peores consecuencias do cambio climático, e a ir máis alá da conservación a través da restauración dos principais ecosistemas do país. Así mesmo, reitera a urxencia da transición enerxética, que terá que realizarse sobre a base de enerxías renovables, con estratexias máis ambiciosas de aforro e eficiencia, e coa implicación de todos os axentes sociais. Tal é así que, fronte ao “sistema actual que beneficiou desproporcionadamente a certas empresas”, esíxese a implantación dun modelo enerxético con control público e o desenvolvemento dunha ordenación territorial vinculante respectuosa co patrimonio natural e a biodiversidade en todas as fases da súa vida útil, incluído o seu desmantelamento.

Non obstante, convén destacar aquelas recomendacións encamiñadas a mellorar a aplicación da lexislación en materia de protección ambiental a través de medidas como a mellora da formación laboral, o aumento do orzamento e dos medios, ou a tipificación do ecocidio tanto a nivel nacional como internacional.

Organizacións asinantes

A iniciativa de

Gracias por firmar la petición

Pancarta DPEC

Ayúdanos a llegar a otras personas comprometidas con frenar esta emergencia climática, compartiendo nuestro manifiesto y esta petición a través de estos canales y redes sociales:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email